Aviation Law / prawo lotnicze

Brighton & Wood and ELYSIUM have created a system of effective legal, accounting and cost optimization services for aviation industry.

The service takes place at offices in Warsaw, Kraków, Opole and at the Radzieje Airfield (ICAO: EPRD), as well as at the offices of our customers all over Poland and Europe. Our lawyers and consultants arrive at the meetings by airplanes. We also invite our customers to visit our five landing sites!

Our clients value the following services dedicated to the aviation industry the most:

 • Registration of airfields and airports - comprehensive documentation, including cartographic documentation, representation before the local government, PANSA and Civil Aviation Authority. Full legal, administrative and logistic assistance; advice on maintaining the landing sites in proper condition, in terms of equipment, hangars, etc. Profitability and feasibility analysis of the investment process.
 • Optimization of costs related to aviation activities
 • Permanent legal, accounting, HR and payroll services for companies from the aviation industry
 • Service in control proceedings of the Social Security Institution ZUS, Customs and Fiscal Administration, PIP, Civil Aviation Authority ULC, foreign institutions etc.
 • Creating operational documents for the aviation industry
 • Claiming receivables from Polish and foreign contractors
 • Creation of commercial and corporate documents for the aviation industry
 • Creating business plans for the aviation industry
 • Discussions and court disputes with insurers in the context of aviation incidents and accidents
 • Our lawyers (legal advisers and attorneys-at-law) represent persons and institutions in civil and administrative (fiscal) disputes and criminal cases

Consultations in Polish, English, German and French in our offices in Warsaw, Kraków, Opole and at our airfield in Radzieje (ICAO: EPRD).

Kancelaria Brighton&Wood oraz ELYSIUM - nowoczesna księgowość, kadry i płace stworzyły dla branży lotniczej system skutecznej obsługi prawnej, księgowej oraz w zakresie optymalizacji kosztów.

Obsługa odbywa się w biurach w Warszawie, Krakowie, Opolu oraz na Lotnisku Radzieje (ICAO: EPRD), a także w siedzibach klientów w całej Polsce. Nasi prawnicy i konsultanci dolatują na narady samolotami. Naszych klientów zapraszamy też na nasze pięć lądowisk!

Nasi klienci najbardziej cenią następujące usługi dedykowane dla branży lotniczej:

 • Rejestracja lądowisk i lotnisk – opracowywanie kompleksowej dokumentacji, także kartograficznej, reprezentowanie przed samorządem terytorialnym, PAŻP i ULC. Pełna asysta prawna i administracyjna oraz logistyczna; doradztwo w zakresie utrzymania lądowisk w należytej kondycji, w zakresie sprzętu, hangarów etc. Analiza rentowności i wykonalności procesu inwestycyjnego.
 • Optymalizacja kosztów związanych z działalnością lotniczą
 • Stała obsługa prawna, księgowa oraz kadrowo-płacowa firm z branży lotniczej
 • Obsługa w postępowaniach kontrolnych ZUS, Administracja Celno-Skarbowa, PIP, ULC, instytucje zagraniczne etc. 
 • Tworzenie dokumentów operacyjnych dla branży lotniczej
 • Dochodzenie należności od kontrahentów polskich i zagranicznych
 • Tworzenie dokumentów handlowych i korporacyjnych dla branży lotniczej
 • Tworzenie business-planów dla branży lotniczej
 • Dyskusje i spory sądowe z ubezpieczycielami w kontekście zdarzeń i wypadków lotniczych
 • Współpracujący z nami prawnicy procesowi (radcowie prawni i adwokaci) reprezentują osoby i instytucje w sporach cywilnych i administracyjnych (skarbowych) oraz w sprawach karnych

Obsługa w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim w biurach w Warszawie, Krakowie, Opolu oraz na lotnisku, Radzieje (ICAO: EPRD).

 

Poradnik dla pilota VFR

Frazeologia

Poradnik dla pilota

Zakładanie lądowisk w Polsce